ASC Freshwater Trout Standard

Due to the growing needs of fish farming, the ©TroutFarm application implements an add-on that is part of the ASC standard, including:

Warehouses for feed, chemistry, packaging

FishSource calculations and results for fishmeal and fish oil

Records of procedures, treatments, water intake, results of water chemistry, mortality, used feed

Assessment of energy consumption on the farm

EUL escape records

Veterinary module: treatments, pharmaceutical purchased cards, records of treatments, vaccinations

Etap I – Diagnoza


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa i liczby posiadanych ośrodków.

Cel etapu: poznanie specyfiki funkcjonowania gospodarstwa, a w szczególności ocena zarządzania wraz z identyfikacją istniejących problemów, ograniczeń i niezgodności względem kryteriów stanowiących podstawę diagnozy.

Główne działania realizowane w etapie: audyt wstępny pod kątem spełnienia kryteriów oceny.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, pracownicy na stanowiskach pracy, konsultanci.

Zapisy: Raport z audytu wstępnego.

Etap II – Planowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wyników audytu wstępnego.

Cel etapu: opracowanie dokumentacji, opisującej sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą, spełniającej wymagania obowiązujących wymagań prawnych, standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz uwzględniającej specyfikę funkcjonowania i wewnętrzne potrzeby gospodarstwa.

Główne działania realizowane w etapie: konsultacje oraz opracowywanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji do wdrożenia .

Uczestnicy etapu: Kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, konsultanci.

Zapisy: Dokumentacja opisująca sposób zarządzania gospodarstwem i prowadzoną hodowlą zatwierdzona do wdrożenia.

Etap III – Wdrażanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od specyfiki gospodarstwa, liczby posiadanych ośrodków oraz wymagań zatwierdzonej do wdrożenia dokumentacji opracowanej w etapie II.

Cel etapu: wdrożenie wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard zgodnie z opracowaną w etapie II dokumentacją.

Uczestnicy projektu: Kierownictwo gospodarstwa, członkowie powołanego w gospodarstwie zespołu wdrożeniowego, pracownicy gospodarstwa, konsultanci. zewnętrzni dostawcy usług, posiadający wymagane kompetencje, których zaangażowanie w procesie wdrożenia jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganiami.

Zapisy: Zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrażanej dokumentacji, zaświadczenia ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, zapytania ofertowe do jednostek certyfikujących na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap IV – Funkcjonowanie


Czas realizacji
: ustalany w zależności od stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych i sporządzanych zapisów.

Uwaga: Zgodnie z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard podczas procesu certyfikacji jest wymagane zademonstrowanie niektórych zapisów z okresu 1 roku funkcjonowania gospodarstwa.

Cel etapu: walidacja opracowanej dokumentacji prowadzona w warunkach rzeczywistych funkcjonowania gospodarstwa, zmierzająca do ujawnienia wszelkich niedociągnięć i błędów popełnionych w etapie II i etapie III. Wprowadzenie wymaganych zmian w dokumentacji i osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami.

Uczestnicy etapu: W tym etapie gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z wdrożoną dokumentacją, a tym samym etap wymaga zaangażowania wszystkich pracowników gospodarstwa, konsultanci.

Zapisy: Zapisy wynikające z wymagań standardu ASC Freshwater Trout Standard i wdrożonej dokumentacji.

Etap V – Weryfikacja


Czas realizacji
: Około 2 miesiące przed planowaną certyfikacją.

Cel etapu: ocena skuteczności wdrożenia dokumentacji i sposobu funkcjonowania gospodarstwa zgodnie z wymaganiami, prowadzona w formie audytu wewnętrznego, będąca podstawą podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia gotowości gospodarstwa do certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard, wybranej jednostce certyfikującej. Usunięcie ewentualnych niezgodności.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.), wdrożona dokumentacja.

Uczestnicy etapu: Kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, konsultanci (audytorzy wewnętrzni).

Zapisy: Raport z audytu wewnętrznego, działania korygujące, zmiany w dokumentacji, wniosek o certyfikację na zgodność ze standardem ASC Freshwater Trout Standard.

Etap VI – Certyfikacja


Czas realizacji
: uzależniony od wybranej jednostki certyfikującej.

Cel etapu: potwierdzenie zgodności funkcjonowania gospodarstwa z wymaganiami standardu ASC Freshwater Trout Standard.

Kryteria oceny: obowiązujące gospodarstwo wymagania prawne (unijne i krajowe), wymagania standardu ASC Freshwater Trout Standard oraz wymagania stron zainteresowanych (interesariuszy) (np.: wymagania kontraktowe klientów, dostawców, uwarunkowania lokalne itp.).

Uczestnicy etapu: Kierownictwo i pracownicy gospodarstwa, Audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za proces certyfikacji.

Zapisy: Raport z audytu certyfikującego. Certyfikat ASC.

Free of charge for first month!

Convenient and flexible subscription-based billing system including no binding agreement.